Projekty unijne

projekty-unijne

Miło nam poinformować, że firma LOKALNA Emilia Buchowiec- Lotsmanov otrzymała dofinansowanie na realizację projektu nr WND-RPPD.01.05.00-20-0461/19 pn. „Rozwój firmy Lokalna Emilia Buchowiec-Lotsmanov poprzez inwestycję” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000.

Celem głównym realizowanego projektu jest podniesienie jakości funkcjonowania przedsiębiorstwa w regionalnym otoczeniu rynkowym poprzez szereg działań wzmacniających zdolności produkcyjne firmy z założeniem poszanowania środowiska naturalnego i wdrożenia proekologicznych rozwiązań procesowych w firmie, w tym zwiększenie możliwości świadczenia usługi cateringu dietetytcznego pod nazwą „Fit-Bag” przy jednoczesnej optymalizacji kosztów dzięki wybudowaniu nowej siedziby w miejscowości Karakule oraz nabyciu nowoczesnego wyposażenia kuchni i zaplecza do wytwarzania i pakowania posiłków.

Planowane efekty rezultatu:

  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach;
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie – 1,00;
  • Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje – 1,00;
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji – 1,00;
  • Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie działań prośrodowiskowych – 1,00

Wartość projektu: 2.266.414,18 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1.035.565,48 PLN.

Menu